Arbitrageovereenkomst

29,95

Middels de arbitrageovereenkomst maken partijen onderling afspraken over de beslechting van geschillen.

De arbitrageovereenkomst is een overeenkomst waarin twee of meer partijen afspraken vastleggen over de wijze waarop zij geschillen wensen te behandelen. In het geval van arbitrage wordt de kwestie voorgelegd aan een of meer onafhankelijke arbiters. De arbiter zal vervolgens, met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, een voor ieder der partijen bindende beslissing nemen omtrent het geschil. Wij hebben voor u een model arbitrageovereenkomst opgesteld. In dit model worden alle afspraken ter zake de arbitrage schriftelijk vastgelegd.